Lejebetingelser:


Lejebetingelser er gælgende pr. 1 Januar 2023.
 
Materiellet er lejet uden forkøbsret.
 
Lejemålet regnes fra og med den dag materiellet forlader vor ejendom på
Selsmosevej 26, 2630 Taastrup og til materiellet er tilbage på vor ejendom.
Modtages materiellet inden kl. 08:00 regnes det ikke for en lejedag.
 
Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden uanset om det lejede materiel benyttes eller ej.
Der regnes normalt med 1 lejedag = 8 timer. A.K. Maskinudlejning er under ingen omstændigheder ansvarlig for drift tab, avance tab og andet indirekte tab.
 
Det lejede materiel skal afleveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen.
Efter at materiellet er modtaget på vor ejendom finder eftersyn sted og eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende, samt nødvendig rengøring betales af lejeren.
 
Materiellet forbliver A.K Maskinudlejnings ejendom, og at udlejer til enhver tid har ret til at besigtige det udlejede materiel. Materiellet må ikke flyttes til andre arbejdspladser uden meddelelse til udlejer, og der må ikke foretages fremleje og udlån til andre uden skriftlig aftale med A.K Maskinudlejning.
 
Under hele lejemålet, indtil materiellet er afhentes af udlejer eller afleveret hos A.K Maskinudlejnings plads, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening.
 
Tab på maskiner efter skader, tyveri, hærværk m.v. skal betales fuldt ud af lejer, dog kan beløbet på disse skader aldrig overstige kr. 20.000,-
 
Ved skader på øvrigt materiel som følge af hærværk, brand, tyveri m.v. betaler lejer en selvrisiko jf.
 nedenstående tabel beregnet efter det konstaterede tab pr. enhed.
 
For alle kaskoskader samt skader forvoldt på færdselslovens område (motoransvar) bærer lejer en selvrisiko. Ved skade, totalskade og tyveri af materiel bliver selvrisikoen beregnet af værdien på det konstaterede tab jf. nedenstående tabel.
 
For øvrigt materiel:
kr. 0 – 10.000 kr. 2.000,-
kr. 10.001 – 75.000 kr. 8.000,-
kr. 75.001 – 150.000 kr. 12.000,-
kr. 150.001 – 250.000 kr. 18.000,-
kr. 250.001 – 400.000 kr. 20.000,-
   
Undtagelser:
 
Skade der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af lejer eller skade, der forvoldes under indflydelse af selvforskyldt beruselse og andre lignede tilstande ( piller, narko eller lign.).
 
Omkostninger ved arbejdsstandsning på grund af fejl eller havari af det lejede materiel betales af lejer.
 
 

Copyright © A.K. Maskinudlejning 2023